Μια απαραίτητη διευκρίνιση για το ΕΛΚΕ – Στον ΕΛΚΕ δε συμμετέχουν φοιτητές

0
123
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Θεσμικού Πλαισιού με το οποίο λειτουργεί ο Ειδικός Λογαριασμός στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ (διαθέσιμο εδώ) από το 1996 (ΦΕΚ Β’ 826/1996 Αριθ. ΚΑ/679/22.8.96):
«Η Επιτροπή διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, καλουμένη εφεξής «Η Επιτροπή» […] απαρτίζεται από εκπροσώπους όλων των  Τμημάτων του ΑΕΙ ή του ΤΕΙ και πλέον έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. που ορίζεται από το Πρυτανικό Συβούλιο ή έναν από τους Αντιπροέδρους του ΤΕΙ που ορίζεται από το Συβούλιο του ΤΕΙ αντίστοιχα.» (εδάφιο 1)
«Προκειμένου για ΑΕΙ, τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ τα οποία κατά προτεραιότητα θα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή και του Αναπληρωτή Καθηγητή.» (εδάφιο 2)
Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΦΟΙΤΗΤΕΣ.
Επομένως, κάθε κατηγορία ότι μέλη της Πορείας Αριστερής ή άλλοι συνδικαλιστές φοιτητές συμμετείχαν σε συνεδριάσεις του ΕΛΚΕ και ενέκριναν προϋπολογισμούς είναι αστήρικτη, αβάσιμη και ψευδής.
Επιπλέον ως προς το κομμάτι της διαχειρήσης κονδυλίων η Πορεία Αριστερή επαναλαμβάνει  ότι όσοι συμμετέχουν και συμμετείχαν σε αυτή δε ποτέ μπήκαν σε λογικές διαχείρισης κοινοτικών κονδυλίων, έδωσαν και δίνουν τη μάχη για αποκλεστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, συμμετείχαν στους αγώνες του φοιτητικού και νεολαιίστικου κινήματος με αυταπάρνηση έξω από οικονομικά και μικροκομματικά παιγνίδια.
Απρίλης 2015
Πορεία Αριστερή