Παρέμβαση του Συνήγορου του Πολίτη στο ζήτημα των εργασιακών σχέσεων στα ΣΔΕ

0
134
Στις 8 Ιουλίου 2014 ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, της Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στη Διοίκηση του ΙΚΑ με κοινοποίηση: ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με θέμα: Υπαγωγή στην ασφάλιση των εκπαιδευτών ΣΔΕ και ΔΙΕΚ.

Σύμφωνα με την επιστολή ο Συνήγορος θεωρεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή του άρθρου 31 του 4186/2013 και για την περίπτωση των ΔΙΕΚ (αν και δεν αναγράφονται) συντρέχουν και για τους εκπαιδευτές ΣΔΕ.

Ο Συνήγορος θεωρεί επίσης ότι όσον αφορά ειδικότερα τους εργαζομένους με σύμβαση μίσθωσης έργου, η νομομοθετική εξωμοίωση που εγκαινιάστηκε με τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 1305/82 και συνεχισθηκε, μέχρι και πρόσφατα, με τελευταία διεύρυνση αυτήν που προέκυψε  από τη διάταξη του άρθρου 1 του ν. 4075/2012, διευρύνθηκε η έννοια της εξάρτησης.

Ο Συνήγορος θεωρεί αναγκαία την αποσαφήνιση του ζητήματος της υπαγωγής στην ασφάλιση του ΙΚΑ των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 31 του 4186/2013.

Επίσης θεωρεί ότι η υπαγωγή των καθηγητών του ΣΔΕ στην ασφάλιση του ΙΚΑ υπό τους όρους του 31 του 4186/2013 υπαγορεύεται από τους ίδιους όρους που οδήγησαν και στην ασφάλιση των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ και ανταποκρίνεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης ουσιωδώς όμοιων περιπτώσεων, η οποία δεσμεύει και το νομοθέτη. Για το λόγο αυτό, αυτό θα πρέπει να αναληφθεί πρωτοβουλία, ώστε να προστεθούν και οι παρέχοντες εκπαιδευτικό έργο με σύμβαση έργου στα Σ.Δ.Ε. στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής.